Φορολογική τακτοποίηση επαγγελματιών

Παρέχονται ολοκληρωμένες λογιστικές – φοροτεχνικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με βάση την επιστημονική μας κατάρτιση και την πολυτετή μας εμπειρία.
Παρέχουμε τις ακόλουθες κατηγορίες υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, εταιρίες και οργανισμούς:

 • Λογιστικές Υπηρεσίες: Τηρούνται απλογραφικά (Β’ κατηγορίας) και διπλογραφικά Βιβλία (Γ’ κατηγορίας) ατομικών επιχειρήσεων, νομικών προσώπων και οργανισμών βάσει της Λογιστικής Επιστήμης και της Φορολογικής Νομοθεσίας, με την χρήση και καινοτόμων λύσεων τεχνολογίας (μηχανογράφηση). Παρέχουμε αποτελέσματα σε κάθε επιχείρηση σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση με χρήση συγχρόνου συστήματος απολογισμού – προϋπολογισμού.
 • Φοροτεχνικές Υπηρεσίες: Παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σε καθημερινή βάση για όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα και τον οικονομικό σχεδιασμό – προϋπολογισμό, προκειμένου η επιχείρηση σας να είναι ενήμερη για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
 • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας – Υποστήριξη στην Εργατική Νομοθεσία: Παρέχεται πλήρης υποστήριξη της επιχείρησης σας για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας όπως Μισθοδοσία, προσλήψεις, απολύσεις, αποχωρήσεις, υποχρεώσεις προς τις Αρχές και για κάθε σχετικό θέμα.
 • Σύσταση, Διάλυση Εταιριών & Συναφείς Διοκητικές Υπηρεσίες: Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη σε θέματα Έναρξης Επιχειρήσεων, Διακοπής Εργασιών, Σύστασης Εταιριών, εξωτερικές εργασίες, υποβολές εγγράφων, εργασίες σε Οικονομικές υπηρεσίες ΔΟΥ. Η υποστήριξη παρέχεται και με καθοδήγηση μας προς την επιχείρηση.

Φορολογική τακτοποίηση ιδιωτών

Η πολύχρονη εμπειρία και η διαρκής ενημέρωση του προσωπικού μας σε φορολογικά θέματα σε συνδυασμό με τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών εφαρμογών μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε σε ιδιώτες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και κάθε άλλη υποχρέωσή τους προς το κράτος. Το λογιστικό μας γραφείο για την εξυπηρέτηση φορολογικών υποθέσεων ιδιωτών αναλαμβάνει:

 • Έκδοση Κλειδάριθμου.
 • Μεταβολές Προσωπικών Στοιχείων (Διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός
  Δελτίου Ταυτότητας, άλλα προσωπικά στοιχεία) σε TAXIS.
 • Δήλωση μεταβολών προσωπικών στοιχείων φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ.
 • Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2.
 • Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας Ε9.
 • Άμεσος υπολογισμός κι εκτύπωση του φόρου που αναλογεί στη φορολογική δήλωση.
 • Υπολογισμός Φόρων.
 • Υπολογισμών Τεκμηρίων.
 • Αιτήσεις Ρύθμισης Οφειλών.
 • Αίτηση για Οικογενειακό Επίδομα Α21, Kοινωνικό μέρισμα, Eπίδομα πετρελαίου – θέρμανσης κ.λ.π.
 • Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας.
 • Εκτύπωση ηλεκτρονικού παραβόλου.
 • Κατάθεση Μισθωτηρίων σε TAXIS μέσω internet.
 • Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους.
 • Δηλώσεις Φόρου κληρονομιάς, Γονικές Παροχές, Δωρεές, Κληρονομικά.
  Εκτυπώσεις δεδομένων TAXIS (Δήλωση φόρου εισοδήματος, Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, Tαυτότητα πληρωμής κ.λ.π.).
 • Παραλαβή φορολογικής ενημερότητας μέσω internet (σε περίπτωση μη ύπαρξης οφειλών) ή από Δ.Ο.Υ. (σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών για τις οποίες έχει γίνει ρύθμιση).
 • Διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεων στην αρμόδια ΔΟΥ.
 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης για την πιο συμφέρουσα λύση και την αποφυγή υψηλής φορολόγησης σας.
 • Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται απαραίτητο.
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για χειρισμό θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες για την αποφυγή επιβαρύνσεων από πρόσθετους φόρους.
 • Καθοδήγηση για τη μείωση του φόρου που αντιστοιχεί στο εισόδημα από ακίνητα.
 • Υπολογισμός υπολοίπου κεφαλαίου προς ανάλωση, προηγουμένων ετών.
 • Απασχόληση οικιακού προσωπικού.
 • Συμβουλές σε εργατικά – ασφαλιστικά θέματα.
 • Εκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών συνταξιούχων, από Ασφαλιστικά Ταμεία.

Επενδυτικά προγράμματα & συμβουλευτική επιχειρήσεων

Η “Mπαζιωτόπουλος – Αστερή Ο.Ε.” με την πολυετή της εμπειρία και το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό μεγιστοποιεί τη δυνατότητά σας να ενταχθείτε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα που σας ταιριάζει, είτε πρόκειται για νέα επιχείρηση, είτε για υφιστάμενη επιχείρηση, είτε είστε ελεύθερος επαγγελματίας:
Υπηρεσίες υποβολής αιτήσεων και διαχειρίσης επενδυτικών σχεδίων σε προγράμματα ΕΣΠΑ.

Η εταιρεία μας, εξειδικευεται στην άρτια και σωστή αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και των χαρακτηριστικών των πελατών σε σχέση με το εκάστοτε επενδυτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του.
• Προαξιολόγηση και εκτίμηση βαθμολογίας που μπορεί να επιτευχθεί σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του επενδυτή-φορέα της επένδυσης και των κριτηρίων του εκάστοτε προγράμματος.
• Σύνταξη και Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα (ηλεκτρονική υποβολή στο αρμόδιο πληροφοριακό σύστημα καθώς και κατάθεση έντυπου φακέλου).
• Καθοδήγηση των πελατών μας κατά την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου,
• Αξιοποίηση βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης.
• Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας.
• Παρακολούθηση & Διαχείριση των επενδυτικών έργων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του επενδυτικού έργου

Καλέστε μας σήμερα